Allmänt

Jag försöker att göra en sammanställning om posten före poststationernas öppnande,
eller före 1/1 1875. För att göra det enkelt för mig citerar jag vad Anders Olsson i
Gravås, skrivit "I en bok om Gunnarskog":
   "Den första postbärare inom Gunnarskog jag känner till är änkan Sigrid Månsdotter f. 1765
d. 1838. Hon finns angiven i Sälbodas räkenskaper 1831, och det kan tänkas att hon hade
sin postgång mellan Sälboda eller Rexed och Vagge. Sin stuga hade hon här i Gravås på
föräldragårdens ägor. En släkting till henne blev gift med vapensmeden Johannes Hult, som
då övertog gården.
   En kungörelse den 9 maj 1819 av kronofogde L.D.Larsson, ger en liten inblick i den tidens
postväsen. K.B. hade förordnat, att brevbäringen mellan kronofogdekontoret på Vagge och
länsmannen i Fryksdals h:d skulle gå genom Gunnarskog, och uppdragit åt Larsson att utse
lämpliga hemman för postföringen. Brevbäringen hade förut ombesörjts av Sälboda, Rexed och
Lövnäs, vilka hemman skulle kvatstå, men dessutom tillkom 1/8 h:n Mangen, som "mot frihet
för krono- håll- och reservskjuts", skulle fortskaffa kronobreven till Ragvaldstjärn, f.v.b.
till länsmannen, samt återgående brev till Lövnäs, och skulle Larsson framdeles bestämma
vissa tider för brevens avgång.
   1853 den 11 dec. beslöts av sockenstämma, att om klock. J.Ullmark tillät allmogen att i hans
postväska befordra brev till och från Arvika postkontor, skulle han därför årligen erhålla
8 rdr banko av vinkassans medel. Nästa år ökades ersättningen till 13 rdr 16 skill. banko,
att utgå ur magasinsfonden. 1856 avsade sig Ullmark denna transport av sockenposten till Vagge,
som var station för Gunnarskog, och stämman överlät åt adjunkten J.M.Wikström att tills vidare,
efter räkning handhava socknens väska. Postföringen till och från Vagge skulle utbjudas på
entreprenad. Väskan lämnades vid Vagge två gånger i veckan, gick med postskjutsen till Arvika
och åter, och fick avhämtas vid Vagge, ett par dagar efter inlämnandet. För Väskan blev det
alltså två turer i veckan till och från Vagge och för postiljonen fyra. 1857 var det sockennämnden
som antog entreprenör för postgången, coh denna inskränktes till två dagar i veckan, med avgång
från närheten av kyrkan på tisdag kl. 11 fm och avhämtning på fredag. Posten utdelades ofta på
söndagarna vid kyrkan. Fru Eva Hellström (Högberg? min anm.) f. Rennerfeldt, stannade för
lägsta anbudet 29 rdr 24 shillingar för ett halvt år. Nästa år hade handl. J.Skog på Lugnet
övertagit postgången och året därpå var skollärare E.Telenius entreprenör för densamma."
Nu är vi framme vid poststationernas öppnande.
                                                       .-.-.-.-.-.-.

Tidningsnotis i samband med avtackning av föreståndare.

Tillbaka