Postation i Bortan

inrättades 1 januari 1875. Postlokal var först gamla skolhuset på Bastekullen -
vilken sägnen framställer som hemmanets äldsta boplats - och sedan Åsen ("när kulla")
till år 1900, därefter någon bondgård och sist ett litet nybyggt primitivt posthus.
Bortans poststation indrogs år 1919. (uppgiften från "En bok om Gunnarskog" )
Den första föreståndaren var lantbrukaren A. Hjerpe. Han fick 80 kronor i årsarvode, det lägsta
som utbetalades alla alla nya föreståndare i Värmland. Han fungerade som förestråndare till mars 1879
då poststationen ersattes med lantbrevbäring. (uppgift  från "Kortlivade postnamn i Värmland av Erik Lindgren")

Det föreligger två uppgifter om poststationens varaktighet "En bok om Gunnarskogs" uppgift år 1919 och
från "Kortlivade postnamn i Värmland" år 1879.

Jag vore tacksam för upplysning som befäster den ena eller andra uppgiften.

Tillbaka