Affärsrörelse på
Viktoria, Tvärud


Enl. Anders Olsson med preciseringar av årtal efter forskning i kyrkböcker:
Den vackra gården Viktoria i hemmanet Tvärud har varit handelslägenhet ända till den
nuvarande ägaren Per Olsson från Mon i Treskog inköpte densamma år ????
Bland de första ägarna voro förre bokhållaren Tunelius (står antecknad som lanthandlare
1856-1859 - sista året var han inte mantalsskriven på gården) och Johan Hendrik Sandberg
(lanthandlare 1859 till 1863 - men fanns redan i hfl 1856, gissningsvis som bodbetjänt till
1859, då han förmodligen övertar fastigheten).
Därefter innehades gården från 1863 till 1887 av Mauritz Schröder (bror till förf. S.) och
därefter av garverimästare Frykblom.

Viktoria i Tvärud var en tid, slutet av 1800-talet, ett av socknens förnämsta
handelsställen. Gården ombyggdes av Mauritz Schröder, författaren Gustaf Schröders
bror, «broder Moritz». Gården blev en herrgård, och byggnaden blev ganska dyr, så
att detta bidrog till att S. kom på obestånd. Han sålde nu gården till garverimästaren
Frykblom, som fortsatte handelsrörelsen. Frykblom hade redan förut börjat handla med
sill m.m., som han tagit med från Charlottenberg?, då han for omkring och «tog upp» hudar
och skinn till beredning samt återlämnade färdigt gods.


Protokollsutdrag som bekräftar Schröders övertagande av affärsrörelsen:

                                                 Protokoll hållet vid sammanträdet med Socken-
                                                 nämnden i Gunnarskog den 9 Oktober 1862.
                                                  
                                                 § 2

Från handlanden Herr Mauritz Schröder hade ankommit en så lydande ansökning:
Sedan jag genom köp kommit i besittning af 11 Styfver 16 penningar skatt uti
hemmanet Tvärud, jemte därå uppförde Handelslägenhet, får jag hos Wällofl.
Socken Nämnden wördsamt anhålla om dess medgifvande att i nämnde lägenhet
få bedrifva sådan rörelse Kongl Majts Nådiga förordning rörande Handel å
Landet i öppen Salubod medgifver.
Upplysningsvis får meddela att förre egaren till nämnda lägenhet,
Herr J.H Sandberg afsäger sig de Handelsrättigheter han nu innehar, om sådan
mig beviljas.
Om protokollsutdrag för bifogande af ansökningen till Konungens Befallnings-
hafvande, anhålles Ödmjukast ! Arvika den 27 Sept.1862.
Mauritz Schröder Handlande
Hvarjemte köpekontraktet mellan Herrar Schröder och Sandberg angående
ifrågavarande handel jemväl nu företeddes, hvaraf inhemtades att bemälte
Sandberg afsagt sig sin innehafvande handelsrättighet i Tvärud till förmån
för Mauritz Schröder; och får Sockennämnden för sin del förklara, att emot
en sådan öfverlåtelse icke något är att anmärka, utan tillstyrker att
bemälda Herr Mauritz Schröder måtte hos Konungens Befallningshafvande
vinna tillåtelse till ifrågavarande handelsrättighet i Tvärud inom Gunnarskogs
Socken.

Anmärkning:
Protokollsutdraget visar att Schröder redan 1862 köpt fastigheten men om  han redan
samma år fick Konungens Befallningshavandes tillåtelse var därmed inte bevisat.
Enligt inflyttningslängden kom han till Tvärud i november 1862.

Enligt en notis i Arvika Tidning den 11 nov. 1909:
«Nya affärer. Ny diversehandel har öppnats å Viktoria av Oskar Person samt å
Dammen i Allstakan av förre handlanden Rudolf Frykblom.«

Frykblom hade alltså sålt till Oskar Persson samtidigt som han köpte Dammen i Allstakan
flyttade dit och öppnade affär där.

Tillbaka