Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin:
BACKA
Denna gård, vilken erhållit sitt namn efter läget, ägdes och skattlades för bonden "Erikk j backa", som är den förste kände bonden här. I 1548 års Jordabok är Erik ännu ägare och är jämte Sten i Prästgården "preste landbo".
Å listan för Älvsborgs lösen upptages för Backa bonden Olaff, vilken skattar 12 mark för sig och hustrun samt knekten Per Torbiörnsson. Den sistnämnde är gift men icke påförd skatt. I Jordaboken 1630 är gården kronohemman och brukas av bonden Torsten.
Enligt Jordaboken av 1685 är Backa gammalt militie-hemman och reducerades såsom sådan från  kanslirådet Jonas Klingstedt 1682, vilken emellertid återbekom detsamma 1683.

Foto från Backa:

Från Halleckhagen utsikt mot Bergsjön år 1950. Foto: Marta Danielsson


Backelöcka 1950.   Foto: Marta Danielsson

Tillbaka