Gravås


Vy från Nordli mot Gunnern
Foto: Anders Olson, Gravås

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

GRAVÅS
Äldste kände bonden här heter Berger, vilken äger gården och är skriven för densamma 1540 och i 1548 års jordabok kallas Börger i Graffås. Vid 1600-talets början är Graffåhs ett av socknens största hemman med icke mindre än 4 hushåll: Erland i Graffåhs, vilken för sig och hustrun är påförda 12 mark till Älvsborgs lösen; Enkian ibidem är skattefri, fast hon har dräng (orsaken obekant), Enkian Gunel är ensam och skattefri, samt Oloff i graffåhs, vilken för sig och hustrun och pigan är uppförd å längden för 12 mark skatt.
Jordaboken 1630 har "Grassås" (så skrivet här) bland hela hemman och Oluf skriven för skatten och om hemmanets skattekaraktär har 1685 års jordabok följande upplysning: "Grafås reducerat 1683 från hr. Wilhelm Barcklay såsom bortdonerat militiehemman, men såsom hr. Hans Belfrage hafwer dhet kiöpt med Kongl. Concens ifrån herr Barklay efter landshöfdingens bref  d. 2/8 1684 alltså war det af Commissionen löösgifwit sin rätta possessor hr Belfrage som dhet innehar"
Anders Olssons anteckningsbok 7:58:
Vid sammanträde med Gravås samtliga hemmansägare den 16 dec. 1917, beslöts att
hos Arvika El.A.Bol. anhålla om distribution av el-ström till Gravås. Beslöts
bland annat att varje delägare skulle kostnadsfritt lämna 5 stolpar för ledningar
inom byn och att upptaga ett lån på 2000:- kronor. Sammanträdet hölls på J.Thalins
verkstad och J.Thalin skrev protokollet. 

Tillbaka