Östre Gundalsbråten, Stommen

Från Anders Olssons i Gravås anteckningar:
Petter Gundahl och hans hustru Karin Persdotter från ? bodde först på Östra
Gundalsbråten, och senare på Lillängen; båda ställena voro torp under Larstomta,
Stommen. Före Petter Gundahl bodde på Lillängen f.d. fältjägaren Jon Öster vilken
var morfar till fabrikör Anders Östlind, Arvika. Petter Gundahl beskrives som en
stillsam och försynt person med ett städat uppträdande. Såväl Anders som Petter
Gundahl fingo sina gravplatser som gåva av församlingen. Prosten Nylén ordnade
så att även Karin Gundahl fick sitt vilorum bredvid sin make. Bröderna Anders och
Petter ha även sin vilostad bredvid varandra. Makarna Anders och Anna Gundahl hade
en dotter Maria. Petter och Karin hade barnen Stina och Karl. Karl var snickare;
han lärde yrket hos snickarmästare C.M.Norrby och fick av denne betyg år 1890.
(Enl. anteckningar efter Norrby tillverkade han en ekbuffé i mars 1890)
Såväl Karl som Stina Gundahl avled ogifta.

Bröderna Petter och Anders Gundahls far Anders Gundahl f.1788 d. 1855 kom till
Gunnarskog som kyrkvaktare år 18? Han var från ? i Arvika. Han säges ha genomgått
korprals?-skola, och tjänstgjorde även som skollärare jämte sin befattning som
kyrkvaktare. Dessutom var han "sakförare" vid häradsrätten, utförde bouppteckningar,
arvskiften m.m. Gundahl synes ha erhållit kyrkvaktartjänsten medan företrädaren
Anders Russman ännu levde, och blev ordinarie år 1837. Följande år fick han ett
kommunalt bistånd om 6 riksdaler och 32 shilling banco "då han nu ärnar flytta sin
stuga". Det var troligen Östra Gundalsbråten som nu byggdes. Hustrun hette Maria
Nilsdotter f. i ?, Gunnarskog år 1800 d. ? Av befintliga handlingar upprättade
av Anders Gundahl vill det synas att han knappast haft några större kunskaper i
t.ex. stavning, formulering m.m. men att han friskt huggit in på slika uppgifter
och även någorlunda klarat sina åtaganden. Hans benägenhet för missbruk av starka
drycker var troligen en vanlig företeelse denna tid; han erhöll emellertid varning
härför, efter vad som framgår av ett stämmoprotokoll av den 14 okt. 1832.

Anders och Maria Gundahl hade, förutom sönerna Petter och Anders, dottern Kajsa.
Hennes dotter Kristina Ullmark blev lärarinna med huvudsaklig anställning vid
Stommens småskola. När en eldsvåda sommaren 1902 lade ekonomibyggnaderna å
Larstomta i aska kastades elden över till såväl Lillängen där även manbyggnaden ?
brann ner, som till det 500 m från Larstomta belägna berget "Arstacken" där
skogen uppe på berget helt avbrändes.

Tillbaka