Hulteby (Skolebostället)

Koordinater (x/y) 6637328 / 1319568 (RT-90 2,5 gon V) (Förmodligen i närheten härav)

I 1833 års Laga skifte i Stommen står följande:
"Herr Befallningsman M.Sandelin å dess Principals vägnar yrkade därjämte att som
förre Fredros ägare och innehafvare af så kallade Fredroslotten i Stommen till Skolmästare Boställe
för altid uplåtit en tract å dess wid 1812 Års delning tillstakade ägor hwarest det samma nu befinnes
borde till Sockenstugan och tracten deromkring blifwa utbytt, emedan en blifvande Skolmästare borde wara
lika wäl belåten få bo i Sockenstugan som på nuwarande Skolboställe, och derigenom unginge Församlingen
underhålla 2ne bostäder."

I förteckning i 1812 års delning står att Bruks Patron Christian N. Verling äger af Hultet. Därav har
säkert namnet Hulteby tillkommit. Stället låg förmodligen på vägen upp till Bostället där Erik Trygg byggde
sina hus.

Namnet Klockarberget som ligger i närheten får härigenom också sin förklaring då klockaren
Lars Berglöv bodde på Hulteby enl husförhörslängden för 1811-1815:

Klockaren Organisten Lars Berglöf f.25/11 1874 i Filipstad
Hustru Anna Chatarin Jernberg f. 3/4 1873 i Gåsborn
Son Sven f.29/8 1803 i Gåsborn och Dotter Anna Lisa f.17/12 1812 i Gåsborn

Tillbaka