Krontegen, Stommen

Koordinater (x/y) 6642378 / 1326345 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 1.5 m h. Beväxt
med gran. I området är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 479:1)

Tillbaka