Västra Lövåsen, Stommen

Koordinater (x/y) 6641442 / 1325866 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 9x7 m (Ö-V), och 1 spisröse, 2.2 m h. Beväxt
med gran. I området är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 477:1)

Tillbaka