Högdetorpet, Tenhöjda

Koordinater (x/y) 6656088 / 1325959 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
I området är ochså inslag av lövträd som asp och lönn.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 323:1)

Tillbaka