Jennyshagen, Tobol


Jennyshagen, Tobol       Foto: Okänd

På Jennyshagen bodde en tid på 1940- till 50-talet
Berta Olofsson "syster Berta".
Från AN 1 december 1948:
Tvillingar fylla 50 år.
Berta och Ragnar Olofsson

50 år fyller i morgon, torsdag, tvillingparet B e r t h a O l o f s s o n,
Tobol, Gunnarskog, och R a g n a r O l o f s s o n, Holm, Arvika.
De äro födda i Brunskog, som barn till patron J. Olofsson och hans maka.
Tillsammans med föräldrarna flyttade de omkring 1915 till Segerfors, som då
inköpts av fadern.
Fröken Olofsson ägnade sig åt sjukvård. Efter att ha genomgått sköter-
skeutbildning tjänstgjorde hon på olika platser. Under Abessinien-kriget med-
föjde hon den svenska Röda Korsexpeditionen dit, och gjorde sig mycket
bemärkt genom det stora mod och den rådighet, som hon alltid visade under
de synnerligen riskabla förhållanden, varunder expeditionen måste arbeta.
I cirka fem år har syster Bertha nu uppehållit tjänsten som dispensärskö-
terska i Gunnarskog. Under denna tid har hon hunnit göra mycket för sock-
nen. Särskilt de sjuka och behövande ha i henne en god förespråkare. Orädd
och energisk, som hon är, har hon genomdrivit många reformer inom so-
cialvården. Även för bygdens kulturella utveckling har hon lagt ned myc-
ket värdefullt arbete och framkommit med friska uppslag och idéer inom ett
område, som dessförinnan nära nog låg i lägervall. Att här räkna upp alla de
förtroendeuppdrag, som pålagts henne, skulle föra långt, men de äro i sig
själva ett bevis för den uppskattning och det förtroende, som visats henne
och som hon gjort sig mer än förtjänt av.
-------------
En historia:
Syster Berta samlade några personer för att koka hälsote av vad naturen erbjöd.
Med i gruppen var bl.a. folkskolläraren och kantorn Lars Lindow. Efter genom-
förd kurs var det någon som frågade Lidow hur detta hälsote var. Lindow svarade diplomatiskt: "Någon daglig dryck blir det inte".

Tillbaka