Högströmsänga, Lilla Årbotten

Koordinater (x/y) 6635201 / 1322776 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning utan synliga lämningar. Enligt Johan Jonasson, Lilla Årbotten, är
området matjordsavbanat med caterpillar varvid husgrund, stenmurar och
röjningsrösen borttogs.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 560:1)

Tillbaka