Lyreds bruk, Bortan

Herrgård. Ursprungligt namn på det järnbruk, som anlades
här 1837. Nedlades definitivt 1879. Anläggarna voro Lyrholm,
Edgren och Nauclér. Av Lyr- i Lyrholm och Ed- i Edgren
bildades namnet Lyred. Bruksbyggnaden låg inte i Bortan utan i
Allstakan. Numera avser namnet Lyred den hemmansdel i Bortan,
som omfattar det jordbruk, som en gång tillhörde järnbruket.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6649680 / 1314325 (RT-90 2,5 gon V)
Brukslämning, bestående av 1 kvarnlämning, rester av spiksmedjor och utspridda
slagg och kolförekomster. Kvarnlämningen är idag svår att urskilja p.g.a. nutida
bebyggelse men en stenmursrest ca 9 m l (N-S), finns kvar i områdets SV del, som
enligt uppgift ska vara från kvarnen. Av spiksmedjorna finns inte mycket kvar.
Stora stenar från grunderna som ligger utraserat i områdets N del. En kraftstation
är nu byggd där. Slagg och kol finns över hela området. I området ska det ha
varit en masugn, flera spiksmedjor och kolhus, kvarn och andra byggnader (se sid
1 Laga skifte1841-43 över Allstakan, Akt 172 blad 1). Idag är det mesta bortschaktat
och man har byggt en kraftstation, boningshus och en såg där.
Skiss i inventeringshandlingarna.
(Rä fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 437:1)

Den sista brukspatronen Axel Fredrik August Steinmetz
och hans hustru Hilma Maria Svartling.
 

Brukspatron Axel Fredrik August Steinmetz var född 11 april 1834. Han dog den 11 april 1908.
Hans hustru Hilma Maria Svartling var född 9 juli 1828. Hon dog 16 oktober 1890.
Tillsammans har de barnen:
Dottern Emelie född 11 september 1864
Dottern Axelie född den 7 juli 1866 och
Dottern Rosalie född den 30 december 1869


Brudparet Waldemar Bagge – Axelie Steinmetz 7/7 1887

Emelie Steinmetz - Del av foto taget
i köket DärVäste, Gröttvål.
 

Tidningsartikel från ARVIKA TIDNING 13/8 1907 om Patron på Lyred

Tidningsartikel från ARVIKA TIDNING 28/9 1907 om Lyred och dess ägare

Dödsruna efter Axel Steinmetz införd i ARVIKA TIDNING 14 april 1908.

Tillrättaläggande om Lyreds bruks historia införd i ARVIKA TIDNING 30 april 1908.

Tidningsartikel från ARVIKA TIDNING 9 febr. 1957.

Tidningsartikel från ARVIKA NYHETER 18 jan. 2012 av Stefan Hector.

Lyreds hytta och järnbruk - av Carl Erco från "Från Svarta till Vita kol"

Se även Martinsberg, Allstakan


Tillbaka